Quyền lợi của nhà tài trợ cuộc thi

  Khi tài trợ cho cuộc thi tùy theo mức độ tài trợ, nhà tài trợ nhận được các quyền lợi sau: